Privacy

Nærværende Privatlivspolitik beskriver, hvordan de personoplysninger ("Personoplysningerne"), De har afgivet og som IC Nordics A/S ("vi", "os", "vores", eller "Selskabet") har indsamlet, vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi tager ansvar for at beskytte og respektere Deres privatliv.

 

1.       INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Vi indsamler, bruger og behandler Deres Personoplysninger med det formål at kunne tilbyde Dem en særskilt tjenesteydelse eller som del af et forretningssamarbejde (såsom kontaktoplysninger, oplysninger om profession, økonomiske eller tekniske oplysninger).

 

Under normale omstændigheder har De selv givet os sådanne oplysninger, men i visse tilfælde vil vi indsamle Personoplysninger om Dem fra tredjeparter eller fra offentligt tilgængelige registre.  Personoplysninger indhentet fra sådanne tredjeparter beskyttes i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i nærværende privatlivspolitik.

 

2.       BRUG AF PERSONOPLYSNINGERNE

De indsamlede Personoplysninger kan blive behandlet af os til følgende formål:

i.                     for at overholde vores kontraktlige forpligtelser i henhold til kontrakter og/eller serviceaftaler;

ii.                   for at opfylde krav i henhold til gældende lovgivning (som f.eks. hvidvaskkontroller);

iii.                 for at opfylde vores interesse i at indgå, vedligeholde og forbedre både vores forhold til Dem og kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser;

iv.                 for at beskytte vores interesser i tilfælde af tvister eller klager.

 

Personoplysningerne indsamles og behandles på basis af kontrakten og vores udtrykkelige og legitime interesse i behandlingen i henhold til pkt. (i), (ii), (iii) og (iv).

 

Personoplysningerne kan blive behandlet elektronisk ved hjælp af IT-systemer og manuelt i papirformat. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i hele deres levetid for at beskytte deres sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med principperne om retfærdighed, lovlighed og gennemsigtighed og i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende databeskyttelseslovgivning.

 

3.       KONSEKVENSERNE AF MANGLENDE AFGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Afgivelse af Personoplysninger er aldrig et krav. Manglende afgivelse af de Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en tjenesteydelse og som er angivet som obligatoriske kan betyde, at vi ikke kan tilbyde den ønskede ydelse eller produkt eller, at den ønskede ydelse eller produkt leveres i en ringere kvalitet. Manglende afgivelse af Personoplysninger, der ikke er obligatoriske, vil dog ikke have indflydelse på Deres adgang til ydelsen eller modtagelse af produktet.

 

4.       VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGERNE

Vi er en del af CNH koncernen, en af verdens førende finansieringsvirksomheder. Personoplysningerne kan blive videregivet til vores datterselskaber og samarbejdspartnere inden for CNH koncernen, betroede eksterne parter, serviceudbydere, autoriserede forhandlere og distributører samt forretningspartnere, både inden for og uden for EU, i henhold til særskilte aftaler og kan udelukkende benyttes til opfyldelse af de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Personoplysningerne kan videregives til tredjeparter for at opfylde lovmæssige forpligtelser, for at sikre og vedligeholde vores og CNH koncernens sikkerhed, for at beskytte vores og CNH koncernens rettigheder eller ejendom, for at besvare instrukser fra offentlige myndigheder eller for at håndhæve Selskabets retskrav.

 

5.       OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGERNE

For at kunne udføre de ovenfor beskrevne aktiviteter vedrørende behandling af Personoplysninger kan det være nødvendigt at overføre Personoplysningerne til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder opbevare Personoplysningerne i digitale og fysiske databaser, der håndteres af juridiske personer på Selskabets vegne. Håndtering af databaserne og behandling af Personoplysningerne sker udelukkende i henhold til formålet for databehandlingen og udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

I tilfælde af, at Personoplysningerne overføres til et land uden for EØS, vil Selskabet gennemføre enhver nødvendig kontraktmæssig foranstaltning for at sikre den nødvendige beskyttelse af Personoplysningerne, herunder bl.a. ved brug af aftaler, der er baseret på de standard model klausul aftaler, der er udarbejdet af EU Kommissionen til brug ved overførsel af persondata til lande uden for EØS

 

6.       SLETNING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Personoplysningerne vil blive opbevaret i vores systemer og arkiveret så længe, som Selskabet finder det strengt nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der fremgår af nærværende Privatlivspolitik, dog under hensyntagen til lovmæssige og kontraktmæssige forpligtelser.

 

Når Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de har været behandlet, bliver de slettet eller opbevaret i et format, der umuliggør identifikation af de registrerede personer, medmindre vi har en legitim ret eller tilladelse til at opbevare sådanne Personoplysninger. Vi kan fortsætte med at opbevare Personoplysningerne i en længere periode, hvis dette måtte være nødvendigt for at beskytte Selskabets interesser i forhold til muligt retskrav forbundet med levering af ydelser eller produkter eller behandling af Personoplysninger.

 

7.       DATAANSVARLIG

IC Nordics A/S, med hovedkontor Roholmsvej 19  2620, Albertslund, Denmark, er Dataansvarlig for de Personoplysninger, Selskabet indsamler, behandler og opbevarer i henhold til nærværende Privatlivspolitik.

 

8.       DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede personer er berettigede til at håndhæve deres rettigheder i henhold til gældende lovgivning, herunder:

  • Indsigtsretten: betyder retten til at få oplyst af Selskabet, om Deres Personoplysninger bliver behandlet og, hvor muligt, få adgang hertil.

  • Ret til berigtigelse: betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger, herunder ved indgivelse af supplerende oplysninger.

  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger samt sletning af Personoplysninger på gyldig anmodning.

  • Ret til at protestere mod behandling: betyder den til enhver tid gældende ret til at protestere mod behandlingen af Deres Personoplysninger på baggrund af den Dataansvarliges gyldige interesse.

  • Ret til begrænsning af behandling: betyder en ret til at fremsætte en gyldig anmodning om suspension af behandlingen i tilfælde, hvor der er fremsat indsigelse mod rigtigheden af Personoplysningerne og i så lang tid som det er nødvendigt for, at den Dataansvarlige kan bekræfte rigtigheden af Personoplysningerne.

  • Ret til data portabilitet: betyder retten til at få Personoplysningerne udleveret i et struktureret standard læsbart format samt en ret til at overføre Personoplysningerne til andre dataansvarlige, særligt hvis behandlingen finder sted som følge af afgivet samtykke eller en kontrakt og behandlingen udføres automatisk.

  • ​Ret til at indgive en klage: uden præjudice for andre administrative eller lovmæssige tvister er De berettiget til at indgive en klage til den påtaleberettigede tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvori De er bosiddende eller jævnligt arbejder eller i den stat, hvori en overtrædelse har fundet sted, hvis De mener, at Personoplysningerne er blevet behandlet på en måde, der enten er ulovlig eller i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Disse rettigheder kan håndhæves ved at kontakte os på følgende måde:

 

Hvis vi modtager en sådan anmodning, kan det være nødvendigt for os at indhente yderligere personlige oplysninger fra Dem for at bekræfte Deres identitet. Disse oplysninger vil herefter, sammen med andre Personoplysninger vi allerede er i besiddelse af, blive behandlet for at opfylde Deres anmodning i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis det anses for nødvendigt for at opfylde Deres anmodning vil visse oplysninger blive overført til andre selskaber inden for eller uden for CNH koncernen, som fungerer som dataansvarlige for Deres Personoplysninger. Deres Personoplysninger vil blive behandlet i så lang tid som det måtte være nødvendigt for at vurdere og behandle Deres anmodning, hvorefter Deres Personoplysninger vil blive arkiveret i så lang tid som vi måtte anse det for nødvendigt for at kunne bevise, at anmodningen er blevet behandlet på en korrekt og passende måde.

 

9.       ÆNDRINGER

Denne Privatlivspolitik er opdateret i maj 2018.

Vi forbeholder os ret til helt eller delvist at foretage ændringer i Privatlivspolitikken eller til at opdatere dennes indhold (f.eks. som konsekvens af ændringer i gældende lovgivning). Vi vil gøre ændringerne tilgængelige og informere Dem om væsentlige ændringer. Vi opfordrer til, at nærværende Privatlivspolitik gennemlæses fra tid til anden for at erfare, hvordan Deres Personoplysninger beskyttes.

​ 


​​​